Examencommissies FBE

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

Verzoek indienen via Digitaal Servicepunt

Alle informatie over het indienen van een verzoek vind je hier.

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) is een belangrijk document waarin alle regelingen met betrekking tot vrijstellingen, het onderwijsprogramma, examens, getuigschriften, toetsen en beoordelingen, studieloopbaan en de cum-laude regeling staan.

Vermoeden fraude en/of plagiaat

Wanneer er een vermoeden van fraude en/of plagiaat bestaat, dan is de examinator verplicht hiervan melding te maken bij de examencommissie.

Procedure

  1. Wanneer er een vermoeden bestaat dat een student fraudeert of plagieert, deelt de examinator of surveillant dit mee aan de examencommissie.
  2. De examencommissie stelt - voordat zij een besluit neemt - de student in de gelegenheid te worden gehoord.
  3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude - ernstige fraude daaronder begrepen - of plagiaat. Is dit het geval, dan deelt de examencommissie dit de student schriftelijk mede, met de hieraan verbonden sanctie.

Zie voor meer informatie de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Beroep tegen een besluit van de Examencommissie

Een besluit van de examencommissie is voor alle betrokken partijen bindend. Tegen een besluit van de examencommissie kan de student binnen zes weken na de dag waarop de beslissing bekend is gemaakt beroep instellen bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).

Gepubliceerd door  AZ-redactie FBE 16 november 2021