Hogeschool van Amsterdam

Examencommissie ALO

Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie en bijbehorende formulieren voor het indienen van een verzoek bij de examencommissie van de ALO.

Studievertraging door corona

Ben je door corona beperkt in je kansen om een studiefase af te ronden en hierdoor belemmerd in de doorstroom naar een vervolgstudie in '20-'21? Download dan de HvA-procedure voor coronagerelateerde studievertraging. Hierin staat beschreven hoe je bij de examencommissie een verzoek indient voor een oplossing.

De examencommissie van je faculteit of opleiding stelt op objectieve wijze vast of je voldoet aan de voorwaarden uit de Onderwijs- en examenregeling (OER) en aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Je kunt je tot de examencommissie wenden voor zaken als vrijstelling, voorzieningen bij functiebeperking, extra herkansingen of Bindend Studieadvies (BSA).

 • Verzoeken aan de examencommissie moet je uitsluitend individueel en met het daarvoor bestemde formulier digitaal (tenzij anders vermeld) indienen.
 • Een verzoek moet volledig en goed gemotiveerd zijn met aandacht voor correct taalgebruik!
 • Bij het benoemen van onderwijseenheden moet je ook altijd de SiS-code (de werkvorm: eindigend op letters) vermelden en het aantal gelegenheden dat is benut.
 • De uiterste inleverdatum voor verzoeken is altijd donderdag vóór 12.00 uur, één week voorafgaand aan de geplande vergadering.
 • Te laat ingeleverde verzoeken schuift de examencommissie door naar de volgende vergadering.
 • De examencommissie deelt haar besluit over jouw verzoek ​binnen 5 werkdagen schriftelijk aan je mee.

Let op: de uiterste inleverdatum voor verzoeken is altijd donderdag vóór 12.00 uur, één week voorafgaand aan de geplande vergadering.

Data vergaderingen examencommissie ALO 2021-2022

 • 9 september
 • 23 september
 • 14 oktober
 • 28 oktober
 • 11 november
 • 25 november
 • 9 december
 • 23 december
 • 20 januari
 • 3 februari

Volg onderstaande procedure zorgvuldig bij de aanvraag van een vrijstelling:

1. Dien via SIS een officieel verzoek in voor een vrijstelling.
Let er hierbij goed op dat je het verzoek op werkvormniveau aanvraagt, anders kan SIS de vrijstelling niet verwerken. Voorbeeld: NIET op studiegidsnummer 20002EVE15, maar op werkvormnummer 20152EVETS.

2. Na het verzoek in SIS, stuur je het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier vrijstelling samen met bewijsmateriaal naar de examinator.

3. De examinator beoordeelt de aanvraag en beslist op basis van inhoud en bewijsvoering.

4. Bij een positieve beslissing mailt de examinator de examencommissie voor akkoord.

5. Je mailt het formulier, inclusief het bewijsmateriaal, naar de examencommissie.

6. De examencommissie keurt het verzoek goed.

7. De examencommissie verwerkt de verleende vrijstelling in SIS.

8. Je ontvangt een bevestiging van de verleende vrijstelling via SIS. De docent ontvangt een kopie van het goedgekeurde verzoek.

9. Het goed gekeurde verzoek wordt bewaard in het archief.

Kijk voor meer informatie op de pagina Vrijstelling in de A-Z.

Lees meer over het aanvragen en toekennen van profileringspunten ​op de pagina Profileringspunten in de AZ-lijst. Op deze pagina vind je ook het aanvraagformulier.

Wil je stage lopen in het buitenland? Dien dan een verzoek in bij de examencommissie. Meer informatie vind je op de pagina Buitenlandstage en Studie.

Wil je een minor volgen buiten de ALO opleiding? Dan vraag je toestemming aan de examencommissie. Gebruik hiervoor het volgende formulier:

Stuur het formulier en de benodigde bewijsstukken per e-mail naar de examencommissie.alo@hva.nl

Wil je weten welke minoren de examencommissie al eerder goedkeurde of afkeurde? Download het overzicht met toegestane en niet toegestane minoren.

Inschrijfeisen minor

 • Je moet de propedeuse volledig hebben afgerond.
 • Je moet minimaal 40 studiepunten uit de hoofdfase hebben behaald.

Als je op het op het moment van toestemming aanvragen nog niet voldoet aan de eisen, dan heb je tot de startdatum van de minor tijd om hier alsnog aan te voldoen. Schrijf je wel alvast in. De examencommissie controleert aan het begin van het semester in SIS of je voldoet aan de inschrijfeisen voor het volgen van een minor. Heb je hier niet aan voldaan, dan kan je helaas niet deelnemen aan de minor.

Criteria beoordeling toestemmingsverzoek

 • Is de aanvraag tijdig ingediend?
 • Is de aanvraag ingediend conform de bijbehorende procedure?
 • Heeft de minor een studiebelasting van 30 punten?
 • Heeft de minor een overtuigende relatie met jouw persoonlijke ambities?
 • Vertoont de minor geen overlap met jouw majorprogramma?
 • Is het hbo-niveau van de minor gegarandeerd (geaccrediteerde minor / vergelijkbare standaardaanduiding)?
 • Is jouw professionele begeleiding gegarandeerd?
 • Voldoe je aan de instapvoorwaarden voor een minor?

Minor behaald

Heb je de minor afgerond? Stuur dan het originele certificaat en de cijferlijst (voorzien van stempel / handtekening) en het evaluatieformulier externe minor naar de examencommissie: examencommissie.alo@hva.nl. Hierna wordt het cijfer in SIS ingevoerd​.

Meer informatie over minoren buiten jouw opleiding vind je op de pagina Externe minoren in de A-Z.

Meer informatie over de OER vind je op de pagina Onderwijs- en examenreglement (OER) in de A-Z. Meer informatie over het Bindend Studieadvies (BSA) vind je op de pagina Bindend Studieadvies in de A-Z.

Heb jij een functiebeperking? Dan kun je terecht bij de studentendecaan van FBSV. Wil je meer informatie over studeren met een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld dyslexie), kijk dan op de pagina Studeren met een functiebeperking in de A-Z.

Contact

Postvak: begane grond (Examencommissie ALO, postvak nr. 44)
E-mail: examencommissie.alo@hva.nl

Leden examencommissie ALO

 • Thijs Mensink (voorzitter)
 • Ton de Ruijter (waarnemend voorzitter)
 • Marije de Vries
 • Ÿvonne Booij (extern lid)
 • Anouk Nieuwland (ambtelijk secretaris)​

Oneens met beslissing Examencommissie?

Je kunt beroep aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX) als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of examinator(en). Een beroep indien bij het COBEX kan via het digitale loket: Loket beroep, bezwaar en klacht.

Gepubliceerd door  Faculteit Bewegen, Sport en Voeding 12 oktober 2021