Hogeschool van Amsterdam

Toetsen en herkansingen

Toetsen zijn alle werkvormen voor een onderdeel van je studie, waarvoor een resultaat of een cijfer wordt geregistreerd. Ook werkstukken en een portfolio horen hierbij. Voor toetsen moet je je aanmelden in SIS.

Aanmelden schriftelijke en digitale toets

Alle studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen zijn verplicht zich tijdens de aanmeldperiode aan te melden voor de toetsen (zowel eerste kans als herkansing. Je kunt je aanmelden via SIS (tegel Aanmelden). Heb je hulp nodig? Lees dan hier de 'Handleiding aanmelden toetsen'.

De opleidingen Economie, Natuur- en Scheikunde en Nederlands deeltijd werken met Vakaanmelding, waardoor deze studenten automatisch zijn aangemeld voor hun eerste kans toets. Studenten moeten zich wél inschrijven voor een herkansing. Lees meer hierover op de A-Z/Vakaanmelding FOO.

Je kunt niet deelnemen aan schriftelijke of digitale toets(en) wanneer je je niet tijdig hebt aangemeld én wanneer je hierover geen contact hebt opgenomen met de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt.

Ben je je vergeten aan te melden voor toetsen zoals werkstukken, presentaties e.d. dan dien je hierover contact op te nemen met je docent.

Gebruik voor het aanmelden je toetsrooster, deze vind je op rooster.hva.nl. Meld je af (binnen de aanmeldperiode) wanneer je niet deelneemt aan een toetsafname, zie hoofdstuk 9 in de 'Handleiding aanmelden toetsen'. De handleiding ‘Toetsen opzoeken’ helpt je om toetsen op te zoeken in je toetsrooster.

Je krijgt via e-mail een bevestiging van je aanmelding. Neem in de volgende situatie(s) tijdens de aanmeldperiode contact op met de Resultatenadministratie via het digitaal servicepunt:

 • als het niet lukt om je aan te melden via SIS
 • als je geen bevestiging hebt ontvangen van je aanmelding(en)
 • als de toets ontbreekt in SIS
 • als je niet weet voor welke toets en wanneer je je moet aanmelden
 • bij twijfel of je aanmelding is gelukt
 • of bij andere vragen over aanmelden.

DIGITALE TOETSEN en applicaties

Binnen FOO bestaan de volgende digitale toetsen: CITO toetsen, TestVision (TVO) toetsen en de Landelijke Kennis Toets (LKT). Voor het surveilleren tijdens digitale toetsafname kan gebruik worden gemaakt van Online Proctoring. Je tijdige aanmelding is noodzakelijk om jouw inschrijving voor de toets tijdig en correct te kunnen koppelen aan de toetsapplicatie. Hiermee borgen we een goed verloop van de toetsafname.

Assessments, bekwaamheidsgesprekken en supervisie

Voor assessments (tweedegraads) en supervisie (tweedegraads) kan een aparte aanmeldingsprocedure gelden (soms naast de aanmelding in SIS). Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met het Toets en Planningsbureau via het digitaal servicepunt.

Mis geen hva berichten

Hoe kan ik mijn HvA e-mail doorsturen naar mijn Privé e-mail, zodat ik berichtgeving over aanmelden toetsen en herkansingen niet mis?

 1. Ga naar id.hva.nl
 2. Klik op Andere instellingen en op Mijn Account/My Account
 3. Log in met je HvA-ID
 4. Vul je privé e-mailadres in en klik op Toepassen/Apply

Huisregels tentamens

Als je deelneemt aan een tentamen gelden onderstaande regels:

 • Je moet je kunnen legitimeren met een geldig paspoort, ID of rijbewijs.
 • Je moet een bevestiging van je toetsaanmelding meenemen naar de toets. Dit mag zowel in print als digitaal op je telefoon.
 • Je dient de aanwijzingen van de aanwezige examinator en surveillant op te volgen.
 • Informatie of communicatiemiddelen zet je voor aanvang van de toets uit en berg je op. Deze hulpmiddelen zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming is gegeven.
 • Horloges zijn verboden en moeten uit het zicht worden opgeborgen voor aanvang van de toets.
 • Het is niet toegestaan zonder toestemming van de examinator of surveillant te communiceren met andere personen.
 • Bij inlevering van het werk vult de surveillant op de presentielijst in dat je je werk hebt ingeleverd.
 • Als je zowel bij een fysieke als digitale toets meer dan 20 minuten te laat arriveert/inlogt, wordt de toegang geweigerd/kun je niet meer inloggen. Bij digitale toetsen in combinatie met proctoring, wordt achteraf een melding gemaakt bij de examencommissie.
 • Bij een fysieke toets is het niet toegestaan om gedurende de eerste 30 minuten het lokaal te verlaten.
 • Aan studenten met een functiebeperking kan de examencommissie een verlenging van de standaardduur van de toetsing en/of het gebruik van hulpmiddelen toestaan. Klik hier voor meer informatie over toetstijdverlenging en/of hulpmiddelen tijdens toetsen op locatie als digitale toetsen.

Voor uitgebreidere informatie over toetsafname kun je het toetsprotocol-HvA nalezen.

Cijfers

Binnen vijftien werkdagen na de toets kun je je cijfer in SIS raadplegen.

Eerste kans/herkansing

Je hebt ieder studiejaar twee gelegenheden om voor een vak de toets te doen. Dit is vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling. De opleiding plant een eerste kans (direct volgend op het onderwijs) en een herkansing. Als je ervoor kiest om niet aan deze gelegenheden deel te nemen kan je geen beroep doen op extra tentamen mogelijkheden binnen hetzelfde studiejaar. Dit geldt ook in de situaties waarin je je moet aanmelden voor toetsen en je de gelegenheid hebt om je af te melden, zoals omschreven in Onderwijs- en Examenregeling. Ook dan geldt dat je geen recht hebt op extra gelegenheden. Het volgende studiejaar krijgt je wederom twee gelegenheden om vakken uit het vorige studiejaar die je nog niet hebt behaald te herkansen. Een extra gelegenheid kan alleen als er sprake is van persoonlijke omstandigheden en na toestemming van de examencommissie.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 31 augustus 2021